Aktualitātes

Kooperatīvs “Mežsaimnieks”: no neliela kooperatīva Kurzemē par kooperatīvu visā Latvijā

24.09.2019 Drukāt
Kooperatīvs “Mežsaimnieks”: no neliela kooperatīva Kurzemē par kooperatīvu visā Latvijā

Latvijā pirmā meža nozares kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” savu darbību uzsāka 2012.gadā, kurā tobrīd apvienojās 15 meža īpašnieki un kooperatīva neto apgrozījums sastādīja 12 000,00 EUR.

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir pilnu meža apsaimniekošanas ciklu nodrošinošs uzņēmums, kas pieder pašiem meža īpašniekiem. Kooperatīvs organizē visu, kas biedriem mežā ir nepieciešams: sākot no meža apsekošanas, taksācijas, augsnes gatavošanas, stādu iegādes, stādīšanas, stādu aizsardzības, stādījumu atēnošanas, mežaudzes sastāva kopšanas, krājas kopšanas, līdz cirsmu skiču gatavošanai, izaudzēto koku ražas novākšanai, pievešanai un transporta noorganizēšanai, kā arī apaļkoksnes un zaru pārdošanai.

Ne visi meža īpašnieki ir labi mežkopji un ne visi ir labi tirgotāji. Kooperatīvā strādājošo darbinieku misija ir palīdzēt meža īpašumu apsaimniekošanā tiem, kam šāda palīdzība ir nepieciešama. Dalība kooperatīvā “Mežsaimnieks”, nekādi neierobežo meža īpašnieku rīcības brīvību. Arī kā kooperatīva biedrs meža īpašnieks var pats pieņemt jebkuru lēmumu savā mežā, pats organizēt jebkuru darbu, algot pakalpojumu sniedzējus, pats strādāt ar zāģiem, kopt, retināt, veikt kailcirtes, pats pārdot savu koksni kam vien vēlas, bet dalība kooperatīvā dod meža īpašniekiem alternatīvu iespēju darbus veikt arī caur pašiem meža īpašniekiem piederošu meža apsaimniekošanas uzņēmumu – kooperatīvo sabiedrību.

Saliekot kopā kooperatīva biedru pārdodamās koksnes apjomus, “Mežsaimnieks” pircējiem ir kļuvis par regulāru piegādātāju un saņem labākās cenas un atsevišķos gadījumos, labāku uzmērīšanu. Apkopojot un izvērtējot vajadzības pēc mežsaimnieciskajiem darbiem, kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir kļuvusi par regulāru darbu pasūtītāju mežsaimniecisko darbu veicējiem. Tas, savukārt, uzlabo mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti un plānošanu.

Konsultācijas un padomus kooperatīva biedri saņem bez maksas. Par svarīgiem nozares jaunumiem biedri tiek informēti elektroniski. Tāpat biedriem tiek sagatavota projektu dokumentācija un skices Eiropas mežsaimniecības projektu finansējuma apgūšanai. Finansējums ir pieejams lauksaimniecības zemju apmežošanai, jaunaudžu kopšanai, sugu maiņai pieaugušās baltalkšņu audzēs un virknei citu pasākumu.

Kooperatīvā sabiedrība piedalās un realizē arī dažādus projektus. Šobrīd kooperatīvs īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Latvijas meža īpašnieku izglītošana meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas un kooperācijas jautājumos”. Viens no projekta mērķiem ir 2017.gadā izveidotās elektroniskās rokasgrāmatas “Kas jāzina meža īpašniekam” aktualizēšana, kā arī organizēti izglītojoši semināri meža īpašniekiem Latvijas reģionos.

Kopš 2015.gada par kooperatīva “Mežsaimnieks” biedriem tiek uzņemti meža īpašnieki no visas Latvijas. Lai būtu vieglāka un efektīvāka saziņa un komunikācija ar biedriem, ir izveidoti trīs kooperatīvās sabiedrības ”Mežsaimnieks” biroji – Alsungā, Valmierā un Rēzeknē.

Kā liecina jaunākā informācija, 2018.gadā biedru skaits kooperatīvā ir izaudzis līdz teju 500 meža īpašniekiem un kooperatīva apgrozījums mērāms 6,5 milj.EUR apmērā. 2018.gadā kooperatīva biedriem piederošo meža zemju platība sastādīja 10300 ha.

Kā skaidro kooperatīva “Mežsaimnieks” vadītājs Grigorijs Rozentāls, kooperatīva darbības modelis ir aizgūts no Skandināvijas kolēģiem, kur pamatā ir uzticība un godīgums.

Sekojošie astoņi pamatprincipi iezīmē filozofiju, uz kuras pamata, apvienojot līdzīgi domājošus meža īpašniekus, tiek veidots un attīstīts kooperatīvs “Mežsaimnieks”:

o    Katram meža īpašniekam ir tiesības apsaimniekot savu īpašumu atbilstoši saviem mērķiem.

o    Ilgtspējīga mežsaimniecība ietver sevī gan ekonomiskos un sociālos, gan arī kultūras un ekoloģiskos aspektus.

o    Veselīgi un ainaviski daudzveidīgi meži ir neatņemama lauku vides sastāvdaļa.

o    Efektīva koksnes ražošana ir ekonomiski izdevīgas mežsaimniecības pamats.

o    Privātā mežsaimniecība ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu lauku apvidu ekonomisko dzīvotspēju.

o    Izglītošana un informēšana ir labāks ceļš uz dabas vērtību saglabāšanu Latvijas mežos, nekā likumdošanā noteikti aizliegumi.

o    Saimnieciskās darbības ierobežojumiem privātajos mežos ir jābūt brīvprātīgiem (līgumiskiem) un pienācīgi kompensētiem.

o    Kopts, labi apsaimniekots mežs dod ievērojami lielāku ieguldījumu atmosfēras oglekļa piesaistē un siltumnīcu gāzu apjoma samazināšanā, nekā nekopts un novārtā pamests mežs.

 

Plašāka informācija par kooperatīvu un tā darbību http://www.mezsaimnieks.lv/