Aktualitātes

Bīstamo kravu pārvadājumi lauksaimniecībā

03.04.2019 Drukāt
Bīstamo kravu pārvadājumi lauksaimniecībā

Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem tieši vai netieši nākas saskarties ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Autotransportā par bīstamu kravu tiek uzskatīta tāda krava, kas, neievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi.

Lauksaimniekiem bīstamajās kravas galvenokārt būs slāpekļa minerālmēsli, degviela un dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu saturošas kravas.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 53.pantu Valsts policija ikdienā veic autopārvadājumu kontroli, tostarp arī bīstamo kravu kontroli uz autoceļiem. Kontroles mērķis ir nodrošināt, lai pārvadātāji, veicot bīstamo kravu autopārvadājumus, ievērotu 2011.gada 1.janvāra Eiropas Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu redakcijas prasības (ADR). Valsts policijas kontroles mērķis ir noteikt preces pavaddokumentu atbilstību kravai, kā arī kravas pārvadāšanas un marķēšanas prasību atbilstību Latvijas tiesību aktiem.

ADR Nolīgums un saistošie Latvijas tiesību akti kopumā ir ļoti apjomīga informācija, kas prasītu daudz laika un specifisku zināšanu, lai atlasītu tikai uz lauksaimniekiem attiecināmās prasības.

Lai lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, kuri paši veic bīstamo kravu pārvadājumus, nerastos problēmas, Zemkopības ministrija atgādina galvenās bīstamo kravu pārvadāšanas prasības. Lai veiktu bīstamas kravas pārvadājumus, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar brīdinājuma zīmēm: oranžām plāksnēm gan mašīnas priekšpusē, gan aizmugurē, savukārt transportlīdzeklī noteikti jābūt kravas pavaddokumentam, rakstiskajai instrukcijai (avārijas kartiņai), kā rīkoties negadījuma vai avārijas gadījumā, un arī autovadītāja apliecībai bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Tāpat ir virkne prasību, kas jāievēro pārvadātājam, lai transportlīdzeklis atbilstu noteikumiem un vispār varētu veikt šādu kravu pārvadāšanu, neapdraudot ne apkārtējo vidi, ne apkārtesošo personu dzīvību un veselību.

Pamatprasības ir šādas.

Transportlīdzeklī, ar kuru ved bīstamās kravas, ir jābūt:

  • transportlīdzekļa pilnai masai atbilstošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem,
  • vismaz vienam transportlīdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošam stāvbalstam,
  • atstarojošai vestei katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim,
  • kabatas lukturim katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim,
  • divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm,
  • acu skalošanas šķidrumam,
  • aizsargcimdu pārim katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim,
  • acu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, aizsargbrillēm).

Bīstamo kravu pārvadājumu nosacījumi ir atšķirīgi gan pēc kravas veida, iepakojuma (IBC konteineri, cisternas u.c.), daudzuma, tilpuma, transporta, ar kādu pārvadā bīstamo kravu.

Saskaņā ar 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 674 „Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” 31.punktu bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus piemēro autotransportam un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, ja bīstamu kravu pārvadāšanas laikā to ātrums pārsniedz 40 km/h.

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas un bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, tad jāsaņem attiecīga apliecība, kuru persona iegūst, beidzot pamata bīstamo kravu apmācības kursu un papildu apmācības kursu par cisternu pārvadājumiem un nokārto atbilstošu eksāmenu CSDD. Pēc eksāmena persona saņem autovadītāja apliecību bīstamo kravu pārvadāšanai (derīga 5 gadus).

Ja lauksaimnieks dīzeļdegvielu pārvadā IBC konteineros, tad uzmanību var pievērst ADR I sējuma 1.1.3.6.apakšpunktam, kas nosaka izņēmumus, jo ir noteikta atvieglota kārtība (var neievērot visas ADR prasības), ja ved mazāk par 1000 litru, un 4.1.nodaļai “Iepakošanas noteikumi”, kur noteikts, ka konteineriem jābūt no kvalitatīva materiāla, spiediena izturīgiem, tilpnēm piepildītām līdz 98%, utt., kā arī 5.4.nodaļai par kravu pārvadājumu pavaddokumentiem.

Latvijas normatīvie dokumenti, kuri jāievēro, pārvadājot bīstamās kravas

Katram bīstamās kravas pārvadājumam ir individuāls raksturs, un tam ir savas speciālas prasības, tāpēc nepieciešamības gadījumā aicinām konsultēties ar Autotransporta direkciju, zvanot pa tālruni 67686463.