Projekti

LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu "Eiropas Savienības valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē"

13.05.2019
LLKA Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē mācību kursu

Projekta apraksts

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija aicina interesentus pieteikties mācību kursam "Eiropas Savienības valstu pieredze kooperatīvu sadarbībā un sadarbības pārvaldē”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Teorētiskās mācības notiks 2019.gada 28. un 30.maijā Rīgā, bet praktiskajā sadaļā ir paredzētas mācības 2019.gada 27. un 28.novembrī Somijā.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, nepieciešams aizpildīt dalībnieka reģistrācijas lapu, izziņu no darba devēja vai radniecības apliecinājumu (ja attiecināms), apliecinājums par dalību mācībās un zaudējumu segšanu gadījumā, ja savas saistības neizpilda.

Apmācību teorētiskajā sadaļā tiks apskatītas šādas tēmas:

- Labas pārvaldības principi: starptautiskie standarti un prakse. Tipiskākie ieguvumi (priekšrocības), ja ieviesta laba pārvaldība. Sliktas pārvaldības signāli. Iekšējās pārvaldības struktūras (kopsapulce, padome, valde) uzbūve: lomas, atbildība, efektīva sadarbība. Labas pārvaldības prakses ietekme uz finansējuma piesaistīšanu. Savstarpējā sadarbība interešu lobēšanā. Sadarbība ar Saeimu, valdību, valsts pārvaldi un nevalstisko sektoru. Pasniedzējs: Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs; pieredze dažādos korporatīvās pārvaldības jautājumos. Bijis vadošos amatos valsts politikas institūcijās un bezpeļņas organizācijās, tādējādi iegūstot praktisku pieredzi un kompetences stratēģiskajā plānošanā, vadībā un publiskajā komunikācijā.

- Kooperatīva iekšējo struktūru savstarpējā komunikācija un ideju ģenerēšana. Kooperatīva struktūru laika plānošana un uzdevumu deleģēšana. Pasniedzēja: Daina Reinfelde, psiholoģe, lektore apmācībās par komandas veidošanu, vadīšanu un savstarpējo komunikāciju.

Kas var būt mācību dalībnieks?

  • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
  • Gala labuma guvējs ir:

- lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);

- pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;

- mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.

  • Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
  • Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
  • Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
  • Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

Dalība mācībās ir bez maksas!

Pieteikšanās līdz 21.maijam. Vietu skaits ir ierobežots!

Dokumenti:

Mācību programma

Dalībnieku reģistrācijas lapa

Izziņa no darba devēja

Radniecības apliecinājums

Apliecinājums par dalību

Kontaktpersona: Sanita Putniņa, tel. Nr.25445450, e-pasts: sanita.putnina@llka.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr.  LAD080219/P8

 24 stundu programma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta aktivitātes

  • Mācību kurss "Kooperācija mājražošanā kopējās tirdzniecības attīstīšanai"