Projekti

Kooperatīvu atbalsta fonds (projekts Nr.22-00-A01612-000013)

14.10.2022
Kooperatīvu atbalsta fonds (projekts Nr.22-00-A01612-000013)

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot izvērtējumu, vadlīnijas un darbības plānu kooperatīvu atbalsta fonda izveidei Latvijā, apzinot un izpētot ārvalstu pieredzi, izanalizējot un izvērtējot fonda izveidi ietekmējošos faktorus: ekonomiskos, finansiālos, juridiskos, administratīvos un organizatoriskos.

Projekta apraksts

Realizējot projektu, tiks veikta izpēte kooperatīvu atbalsta fonda izveidei Latvijā, izstrādāts pamatojums, vadlīnijas un citi dokumenti par fonda izveides iespējām, tā pozitīvo un riksu ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru attīstību, kā arī kooperatīvu un kooperācijas ilgtspējas un ekonomiskās izaugsmes ietekmi. Kooperatīvu atbalsta fonda izveides iespēju izpēte ir kooperatīvu un to biedru rosināta ideja, par kuru zināšanas gūtas ārvalstīs, kur atbalsta fondi darbojas vairākos virzienos, kas ir aktuāli arī Latvijā darbojošiem kooperatīviem. Piemēram, nodrošina kooperatīvu stabilitāti un ilgtspēju finanšu piesaistē kooperatīvu attīstībai vai darbības stabilizācijai, aizdodot finasējumu kooperatīviem, nodrošina kooperatīvu biedru interešu pārstāvību, īslaicīgi pārņemot tā vadību, kā arī atbalstu kooperatīvu restrukturizācijai, ja kādu faktoru ietekmē tam ir radušās īslaicīgas finansiālas grūtības. Ja šādi procesi notiek kontrolēti, tie rada mazāku negatīvo ietekmi uz kooperatīva biedriem. Tāpat fonda darbības ietvaros tiek sniegtas konsultācijas, apmācības par dažādām ar finanšu jautājumiem saistītām tēmam, nodrošinot kooperatīvu darbinieku un to biedru izglītošanu. Izpētes rezultāti ļaus secināt, kas ir nepieciešams, lai ieviestu šādu fondu Latvijā no likumdošanas, resursu, ekonomiskā, u.c. aspektiem, kā arī - ļaus saprast, vai un kā kooperatīvi iesaistās šāda fonda izveidē, un kā tiek nodrošināta fonda darbības administartīvā un finansiālā puse. Izpētes rezultātā ir paredzēt sagatavot praktiski veicamos darbus fonda izveidei. Potenciāli fonda izveide varēs nodrošināt ne tikai kooperatīvu finansiālo stabilitāti un izaugsmi, bet arī pastarpināti kooperatīvu biedru - lauksaimnieku un meža īpašnieku stabilitāti un attīstību.

Projekta vadošais partneris

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Projekta partneri

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome”
  • LPKS “Baltijas ogu kompānija”
  • KS “Latvijas liellops”
  • LPKS “Viļāni”
  • MPKS “Mūsu mežs”
  • KS “VAKS”
  • LPKS “LATRAPS”
  • KS “Mūsmāju dārzeņi”
  • z/s “Druvas”

Projekta darbības laiks

01.07.2022. - 30.06.2025.

Projekta budžets

295 604,48 EUR