Aktualitātes

Rīt plānots apstiprināt grozījumus Lauku attīstības programmas pasākuma „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” atbalsta piešķiršanas nosacījumos

22.02.2016 Drukāt
Rīt plānots apstiprināt grozījumus Lauku attīstības programmas pasākuma  „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” atbalsta piešķiršanas nosacījumos

23.janvāra Ministru kabineta sēdē tiek skatīti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

Noteikumu projekts precizē normu attiecībā uz atbalsta apmēra aprēķināšanu atbalsta pieteikšanās pirmajā gadā, vienlaikus skaidri nosakot, ka uz atbalstu var pretendēt pirmos piecus gadus pēc atbilstības statusa piešķiršanas, un paredzot atbalsta likmes pakāpenisku samazināšanos.

Noteikumu projekts precizē normu par atbalsta apmēra proporcionālu samazināšanu, paredzot, ka atbalstu samazinās proporcionāli to biedru skaitam, kuriem piešķirts atbalsts attiecīgajā nozarē kā citas sabiedrības biedram. Grozījums nepieciešams, lai skaidri nodalītu saņemto atbalstu konkrētajā nozarē. Piemēram, ja lauksaimniecības kooperatīva biedrs iepriekšējā periodā ir saņēmis atbalstu citā lauksaimniecības kooperatīvā, tad, nosakot atbalsta apmēru lauksaimniecības nozares kooperatīvam, šī biedra apgrozījums netiks ņemts vērā. Savukārt, ja šis pats biedrs ir iestājies arī mežsaimniecības kooperatīvā, jo viņam pieder mežs, tad, nosakot atbalsta apmēru mežsaimniecības nozares kooperatīvam, šī biedra apgrozījums tiks ņemts vērā.

Tiek veikti dažādi grozījumi, kuri ietekmē atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kurām lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 euro lauksaimniecības vai 40 000 eur mežsaimniecības kooperatīviem. Noteikumu projekts precizē atbalsta piešķiršanas nosacījumus, paredzot, ka vidējo lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu un mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un vienu tās biedru piemēro tikai pirmajā pieteikšanās gadā. Šāds grozījums nepieciešams, lai neierobežotu kooperatīvo sabiedrību izaugsmi un konkurētspēju Tāpat noteikumu projektā precizētas attiecināmās izmaksas, par kurām piešķir atbalstu. Attiecināmās izmaksas ir papildinātas ar jaunu pozīciju “laboratorisko izmeklējumu izmaksas”. Tāpat attiecināmās izmaksas ir papildinātas ar jaunu pozīciju “specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma iegāde”, lai kooperatīvs varētu iegādāties ikdienas darbā nepieciešamo speciālo aprīkojumu, piemēram, aprīkojumu piena mašīnām. Tiek precizēts arī datums, līdz kuram Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas. Šobrīd noteikumi nosaka, ka atskaišu iesniegšanas termiņš ir kārtējā gada 30.maijs, taču grozījumi paredz, ka atskaites būs jāiesniedz katru gadu līdz 30.aprīlim. Noteikumu projekts precizē normu, kas nosaka atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbildību par biznesa plāna īstenošu atbilstoši plānotajiem mērķiem un sekas, ja saistības netiek pildītas. Noteikumu projekts paredz, ka, neiegūstot atbilstības statusu, pārtraucot biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošanai neatbilstot plānotajiem mērķiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai ir pienākums atmaksāt pilnā apmērā saņemto atbalstu. Tāpat Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par minēto kooperatīvo sabiedrību izslēgšanu no šī pasākuma atbalsta saņēmēju loka. Grozījums paredz labvēlīgāku regulējumu salīdzinājumā ar spēkā esošo normu, kas nosaka minēto kooperatīvo sabiedrību izslēgšanu no jebkura valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņēmēju loka uz trim gadiem.

Sīkāka informācija pieejama MK mājas lapā.