Aktualitātes

Informatīvais materiāls par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

28.05.2015 Drukāt
Informatīvais materiāls par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Finanšu ministrijā 2015.gada 15.maijā notika sanāksme, kuru vadīja ES fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola, par ministriju un citu institūciju iesūtītajiem priekšlikumiem par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kurā piedalījās arī pārstāve no Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas Linda Bille.

Sanāksmē tika panākta vienošanās par šādiem grozījumiem, ka nepieciešams:

  1. Paredzēt veikt līguma grozījumus piegādes, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumus, ja grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu nepārsniedz 10% no sākotnējās līgumcenas piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15% no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā. Šāds grozījums paredzēts ņemot vērā, ka nacionālā līmenī jāpārņem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, kurā paredzēts šāda veida regulējums un nebūtu vienlīdzīgi, ja uz finansējuma saņēmējiem attiektos stingrāks regulējums kā uz pasūtītājiem.
  2. Paredzēt, ka par interešu konfliktu nav atzīstama situācija, kurā finansējuma saņēmējs pērk preces, pakalpojumus vai būvdarbus no kooperatīvās sabiedrības vai biedrības, kuras biedrs tas ir. Taču papildus ir nepieciešams regulējums attiecībā uz situācijām, kur kooperatīvās sabiedrības vai biedrības paraksttiesīgā persona ir arī biedra dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks. Šādā gadījumā būtu jāparedz, ka lēmums par piegādātāja izvēli vai līguma parakstīšanu ir jāpieņem kopā ar citu kooperatīvās sabiedrības vai biedrības amatpersonu.
  3. Noteikt, ka finansējuma saņēmēji drīkst iepirkt preces, pakalpojumus vai būvdarbus izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu vai veidot atsevišķu katalogu, kurā būtu norādīti piegādātāji, modeļi un cena.
  4. Paredzēt noteikt, ka prasība par sākotnējo piedāvājumu nav obligāta prasība un finansējuma saņēmējs var izvēlēties, vai prasīt sākotnējo piedāvājumu un par visu vienoties sarunu ceļā vai arī prasīt uzreiz galējo piedāvājumu.
  5. Precizēt redakcionāli Ministru kabineta noteikumu Nr.299 25.punktu, ļaujot finansējuma saņēmējam kā pasūtītājam izvēlēties, kad ir nepieciešamas sarunas ar piegādātāju, kā arī svītrot MK noteikumu 30.punktu, tādejādi neuzliekot par pienākumu finansējuma saņēmējam neatklāt informāciju par citiem piegādātājiem līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli.

Pašreiz spēkā esošo MK noteikumu versiju var atrast šeit.